วิธีแก้เข้า facebook ไม่ได้

เอาวิธีแก้ เข้า facebook ไม่ได้วิธีที่ 1 Disable Phishing Filter1. ไปที่ tools > Internet Options > Advanced > Phishing Filter

2. เลือก Disable Phishing Filter


3. ปิด IE Browser แล้วเปิดใหม่

วิธีที่ 2 Delete temporary1. ไปที่ tools > Internet Options > General

2. ไปที่ส่วนของ Browsing history คลิกปุ่ม Delete…

จะมี pop up “Delete Browsing History” ขึ้นมา


3. ไปที่ส่วนของ Temporary Internet Files แล้ว คลิกปุ่ม Delete files…4. ไปที่ส่วนของ Cookies แล้ว คลิกปุ่ม Delete Cookies…5. ปิด IE Browser แล้วเปิดใหม่

วิธีที่ 3 เปลี่ยนวิธีเข้ามันเลยดีกว่าปกติเราจะเข้า Facebook ด้วย URL  http://www.facebook.com ให้เราเข้า facebook แบบปลอดภัย โดยเติม s เข้าไปเป็น https://www.facebook.com ลองดูครับวิธีนี้อาจจะใช้ได้กับคุณ

ห า ก ย ั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ไ ด้ ใ ห้ ล อ ง อี ก วิ ธี ค รั บ   ค ลิ๊ ก

1 ความคิดเห็น:

ร่วมแสดงความคิดเห็น